Terminologie

Hieronder volgt een overzicht van veel gebruikte termen in de makelaardij en taxatie praktijk.

Aankoopkeuring

Een bouwtechnisch onderzoek waarbij de staat van onderhoud van de woning wordt bekeken. Hierbij wordt ook een indicatie gegeven van de eventuele reparatiekosten.

Aftrekpost

Kosten die voor de belasting aftrekbaar zijn. Als de eigen woning het hoofdverblijf is, dan zijn alle financieringskosten van de woning een aftrekpost. Bijvoorbeeld de afsluitprovisie, de taxatiekosten, hypotheekaktekosten en de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengt. Alleen huishoudens betalen een afvalstoffen-heffing. Bedrijven, winkels e.d. betalen deze heffing dus niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

Tarief gemeente Teylingen 2015 (per jaar):
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden = € 270,00
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden = € 339,00

Akte van levering

Akte die de overdracht van de woning regelt en bij de notaris wordt opgemaakt en ondertekend (ook wel transportakte genoemd).

Appartementsrecht

Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit appartementsrecht wordt -in tegenstelling tot het lidmaatschapsrecht- wel ingeschreven in de registers van het Kadaster. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om een eigen hypotheek te vestigen. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw of complex. Appartementsrechten bestaan voor woningen, maar ook voor bedrijfs-of kantoorruimte.

Bankgarantie

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het in de bankverklaring genoemde bedrag.

Bestemmingsplan

Een plan dat bindend is voor de burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwings-voorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen etc.

Bedenktijd

Als u een woning koopt, heeft u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De koop is pas gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag na de overhandiging van de door beide partijen getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd.

Bijleenregeling

Regeling waarmee de Belastingdienst doorstromers op de woningmarkt wil ontmoedigen om de vrijgekomen overwaarde op hun oude woning niet te herinvesteren in de nieuwe woning. Als u de overwaarde niet herinvesteert, komt een deel van de nieuwe lening namelijk niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Bouwdepot

Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van een woning te betalen. Het geld wordt daartoe op een aparte rekening (depot) gezet. Over het geld op die rekening ontvangt u rente.

Bouwtermijnen

Wanneer u een nieuw huis laat bouwen, moet u delen van de aanneem- of koopsom in termijnen betalen. Eerst voor de grond en later voor de verschillende bouwperioden. Deze betalingen geschieden doorgaans via een aparte rekening, het bouwdepot.

Canon

De jaarlijkse vergoeding die de erfpachter aan de eigenaar van de grond betaalt. De canon is gebaseerd op de grondwaarde. Om die waarde te kunnen bepalen wordt er gekeken naar een aantal factoren, namelijk de bestemming en de locatie. De canon wordt bepaald door de grondwaarde te vermenigvuldigen met het canonpercentage.

Canon = grondwaarde x canonpercentage

Canonpercentage

Het canonpercentage houdt verband met de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt. Als de rente op de kapitaalmarkt stijgt of daalt, stijgt of daalt ook het canonpercentage. Het canonpercentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld voor nieuwe uitgiftes en tussentijdse wijzigingen in erfpachtrecht.

Canon fiscaal aftrekbaar

De jaarlijkse canonbetaling is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, tenzij de canon is afgekocht. Het afkoopbedrag is niet aftrekbaar. De rente van de eventuele lening voor de afkoop is dat wel.

Courtage

Voor de verrichte diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en de makelaar moeten worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking.

Eigenwoningforfait

U krijgt als woningbezitter op uw belastingformulier te maken met de inkomsten uit eigen woning. Deze inkomsten worden het eigenwoningforfait genoemd. De berekening vindt plaats aan de hand van een percentage over de vastgestelde waarde van uw woning. De waarde van uw woning wordt vastgesteld door de gemeente waar u woont.

Energielabel

In januari en februari 2015 kregen alle vijf miljoen huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro's tot enkele tientjes. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete van maximaal 405 euro.

Als je je huis verkoopt, dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel je woning heeft. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 405 euro. Het aanvragen van een energielabel kost enkele tientjes.

Je kunt een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Dat gaat in zes stappen:

 1. Inloggen met DigiD.
 2. Gegevens van je woning controleren en eventueel aanpassen (hooguit 10 gegevens).
 3. Bewijs toevoegen aan het online woningdossier.
 4. Erkende deskundige selecteren die het bewijs gaat controleren.
 5. Gegevens versturen.
 6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Erfpacht

Erfpacht is een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. De gemeente is (in de meeste gevallen) de eigenaar van de grond en de op die grond gelegen opstal (huis, kantoorpand e.d.) behoort aan een andere eigenaar te.

Executiewaarde bij eigen gebruik

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Executiewaarde in verhuurde staat

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming) door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Herbouwwaarde

Het bedrag benodigd voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Het betreft hier dus de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.

Hypotheek

Langlopende lening waarvoor een onroerende zaak (huis en grond) als onderpand dient.

Hypotheekakte

In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financierings-instelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

In onderhandeling zijn

U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw aanbod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkoperde makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Kadaster

Als (toekomstige) eigenaar van een woning krijgt u - meestal via de notaris- te maken met het Kadaster. Al ruim 160 jaar registreert, bewaart en beheert het Kadaster alle belangrijke gegevens die betrekking hebben op de rechtsfeiten van onroerende zaken. Zo zijn de eigenaar, de ligging en de oppervlakte nauwkeurig geregistreerd. Elk jaar veranderen talloze percelen, vaak met bebouwing, van eigenaar. De transportakten, bij koop en verkoop opgemaakt door de notaris, gaan samen met eventuele andere gegevens, zoals hypotheekakten, naar het Kadaster. Deze gegevens worden door het Kadaster nauwkeurig geregistreerd. Een betrouwbare registratie van onroerende zaken is belangrijk, omdat zo de rechtmatige eigenaar wordt beschermd en er bij de koop of verkoop van een huis geen misverstanden kunnen ontstaan.

Bij het Kadaster kunt u over een pand of een perceel de volgende informatie inwinnen:

 • de ligging
 • de grootte
 • de rechtmatige eigenaar
 • of er sprake is van erfpacht of ander zakelijk recht.
 • de koopsom
 • of er een hypotheek op rust

Koopakte

In dit document wordt een mondelinge koopovereenkomst van een roerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper

Onder kosten koper verstaan we de kosten voor:

 • overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster
 • 2% overdrachtsbelasting
 • notariskosten voor het passeren van de 'akte van levering' c.q. leveringsakte.

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen:

 • Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering (ook wel transportakte genoemd) bij de notaris en is pas een feit wanneer deze akte is ingeschreven in het kadaster.
 • De feitelijke levering (economische levering) vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Voor een hypotheek met NHG geldt een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De huidige kostengrens is € 245.000. Dit is het maximale bedrag dat u met NHG kunt lenen om de woning te financieren. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting.

NHG rekent standaard 6% voor deze bijkomende kosten. Dit betekent dat het aankoop-bedrag van uw woning, inclusief eventuele verbouwingskosten, maximaal € 231.000 mag zijn. Ook als de bijkomende kosten in uw geval lager zijn dan 6% of u over eigen middelen beschikt, blijft het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met NHG af te sluiten € 231.000.

Meer informatie: zie www.nhg.nl.

Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Ontstaan erfpachtrecht

Een erfpachtrecht ontstaat doordat de gemeente een stuk grond in erfpacht uitgeeft. De gemeente sluit daarvoor een overeenkomst met een toekomstige erfpachter. Deze overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte en de akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Pas na het inschrijven van de akte in de openbare registers is het terrein in erfpacht uitgegeven.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn het verkrijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheekgarantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Onder bod zijn

Een toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde, geen transactie met anderen te zullen bevorderen. Bezichtigingen met andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Onroerende zaakbelastingen

Bij de onroerende zaakbelastingen (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van een woning of bedrijf. De OZB-tarieven worden door middel van percentages van de WOZ-waarde berekend.

Tarieven gemeente Teylingen 2015 (percentage van WOZ-waarde):

Woningen:

 • eigenarenbelasting 0,0781%
 • gebruikersbelasting vervallen

Niet-woningen:

 • eigenarenbelasting 0,1404%
 • gebruikersbelasting 0,1125%

Overbruggingslening

Lening om dubbele woonlasten op te vangen voor de periode waarin u zowel de oude als de nieuwe woning bezit.

Overdrachtsbelasting

Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken. Het Kabinet heeft, in het kader van het stimuleren van de koopwoning- en hypotheekmarkt, besloten de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%.

Overwaarde

Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw woning bij vrije verkoop.

Passeren

Het ondertekenen van de hypotheekakte en de akte van levering door beide partijen bij de notaris.

Rioolrecht

Het rioolrecht is een heffing, die eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel. Het wordt geheven per zelfstandige woning of bedrijfspand. Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is, per jaar wordt voor elk object het tarief betaald.

Tarief gemeente Teylingen 2015 (per jaar):

Rioolrecht voor gebruikers (bedrijven en particulier) tot max. 300m³ = € 137,00.

Rioolrecht bij gebruik (bedrijven en particulier) boven 300m³ = € 1,10 (per m3)

Recht van overpad

Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet met de onroerende zaak zijn verbonden.

Sleutelverklaring

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Taxatie

Het uitbrengen van een waardeoordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (bijvoorbeeld: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand).

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Vereniging van Eigenaren

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vraagprijs

De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op Naam (v.o.n.)

Bij een huis dat v.o.n. aangeboden wordt zijn de kosten koper voor rekening van de verkoper.

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Woonquote

Letterlijk: 'de woonlasten afgezet tegen het bruto inkomen'. Geldverstrekkers hanteren percentages als maximale deel van uw inkomen dat u voor de hypotheeklasten mag gebruiken.

Zoekopdracht

Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Disclaimer: Hoewel bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd/niet meer juist is. Max Sedelaar Makelaars is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties ondernomen op basis van informatie op deze site.